Osobní znak

Jan Gruna - vinař, zakladatel rodu
Kategorie: Články pro větev Grunovi (Skalice)

Zakladatel rodu Grunů

Jan Gruna, *cca 1635 je nejstarším dohledaným předkem. I když je nesporné, že i on měl své předky, o kterých bohužel nic nevíme, můžeme jej považovat za zakladatele rodu. Matriky z poloviny 17. století (po roce 1650) jsou bohužel z velké části nečitelné, zřejmě díky nevhodným podmínkám skladování a nízké kvalitě inkoustu.

Záznam o jeho narození a úmrtí bohužel v matrikách nalezen nebyl. Přesto existuje řada důkazů o tom, že žil a že je mým předkem.

Z útržků lze ale dovodit, že byl minimálně 2x ženat (nalezena dvě úmrtí žen, uvedených jako manželka Jana Gruny). Z nalezených sňatků dvou nositelů jména Gruna lze dovodit, že Jan byl jejich otcem. Jednalo se o staršího Pavla a mladšího Mathiase. Tato hypotéza byla následně potvrzena nálezem záznamu v gruntovní knize. Pavel a Matouš měli zřejmě každý jinou matku a vzhledem k odhadovanému narození Pavla byl Jan zřejmě ženat 3x.

Lánová vizitace 1672

Kromě nepřímých důkazů z matrik existují jasné záznamy z lánových rejstříků. V pátek, 26. srpna 1672 dorazila do Skalice lánová vizitační komise. Jejím cílem bylo zjistit stav vlastnictví půdy a na základě těchto zjištění stanovit výši daní. Několik dní před vlastní vizitací byli svoláni zástupci vizitovaných obcí včetně Skalice. Ti museli složit přísahu, že budou mluvit pravdu. Následně s nimi bylo provedeno předběžné vyšetřování (examen) o stavu obce, o velikosti lánu a jaké následky zanechala válka. Následně se komise rozdělila na dvě skupiny. Jedna vybrala z místních usedlíků zástupce nejpočetnější skupiny (obvykle z rolníků) a na základě jejich zprávy o počtu vysetých měřic obilí mu změřila kusy jeho polí provazcem, spočítala rozměr pole v zemských sázích a podle kvality půdy dále převedla čtvereční sáhy na počet vysetých měřic obilí. Druhá část komise pak obcházela usedlíky, prováděla jejich soupis a zjišťovala, kdo na pozemcích hospodařil při předchozí vizitaci.

Velikost lánu byla zhruba 7,5 hektaru a dle bonity půdy představovala 100–150 vysetých měřic obilí[1].

Samotná komise byla tvořena osmi vybranými úředníky a doprovodem, který čítal 40-50 lidí s příslušným počtem koní a kočárů. Vybraní úředníci byli z různých stavů – dva preláti, dva páni, dva rytíři a dva měšťané. Personální složení komise pro lánovou vizitaci ve Skalici bylo následující.

Zástupci prelátů ve vizitační komisi byli Norbert Pleyer, opat kláštera Louky Augustin Karásek, probošt Všech svatých v Olomouci. Augustin Karásek byl pověřen zapisováním zjištěných údajů.

Pány v komisi zastupovali Markvart Jiří z Věžník a Jan Fridrich z Minkovic, rytíře J. Wilezikovský a Jakub Kapoun z Berger a měšťany Jan Fridrich Muška a Jan Rudolf Pech.

Z výsledných záznamů Lánové komise je patrné, že v té době ve Skalici hospodařili ¾ láník Matouš (Mathaus) Gruna a ¼ láník Jan (Hans) Gruna, kterého lze na základě mnoha (byť nepřímých důkazů) považovat za zakladatele rodu. Oba jsou uváděni i jako původní hospodáři z první lánové vizitace roku 1656-1657).

Lánové rejstříky Skalice – 296, folio 6r
Zdroj:Lánové rejstříky, LV 290, folio 6r
Signatura:Lánové rejstříky Skalice 1672,  LV 290, folio 6r


Vztah mezi oběma pány nelze jednoznačně prokázat. Je třeba si uvědomit, že i tito nositelé jména Gruna měli v historii své, a tedy i naše předky, ke kterým však bohužel již nemáme žádné další informace.

Z lánového rejstříku dále vyplývá, že Jan i Matouš byli zároveň vinaři (zapsáni jako Kruna). Jan vlastnil 4 achtely[2] vinic na Horních Novosadech (2 achtely dle fol 6v a 2 achtely dle fol 7r)

Lánové rejstříky Skalice – 296, folio 6v
Zdroj:Lánové rejstříky, LV 290, folio 6v
Signatura:Lánové rejstříky Skalice 1672,  LV 290, folio 6v


Lánové rejstříky Skalice – 296, folio 7r
Zdroj:Lánové rejstříky, LV 290, folio 7r
Signatura:Lánové rejstříky Skalice 1672,  LV 290, folio 7r


Záznam v gruntovní knize

Další zajímavý důkaz byl nalezen v gruntovní knize pro obec Skalice z roku 1698. Tento důkaz potvrzuje výše uvedenou hypotézu o synech Pavlovi a Mathiasovi.

Gruntovní kniha Skalice – titulní strana

Na straně 24 lze najít tento záznam:

Gruntovní kniha Skalice – strana 24

Transkripce textu ze strany 24:

Koupě gruntu s třemi čtvrtinami lánu rolí po nebožtíkovi jeho otci Janu Grunovi, Pavla Gruny

Léta Páně 1698, dne 18ho ledna s povolením a nařízením Vzácné milosti vysoce urozeného pána, pana Maxmiliána Ernesta, z té Římské říše svobodného pána z Vlašimi /:titul:/ za časů ouředních a přísažných osob dědiny Skalice, totižto Mikuláše Hlávky, Rychtáře, Řehoře Kommendy Purkmistra, Jíry Kochty a Pavla Wylnera Konšelů, při drženém Posudku a Pořádku, koupil a vzal ten grunt Pavel Gruna, po svém otci Janu Grunovi s třemi čtvrtinami lánu rolí, v těch mezích a hranicích, jakž od starodávna užíván býval, kterýžto grunt a neb pole dobře obsáto bylo, jeden pár koní, jeden vůz, pluh, a brány 2 při něm zanechané za summu jedno sto, a padesát Moravských Tolarů, jeden každý Tolar za 30 grošů bílých, a jeden každý groš za 2 krejcary počítajíc … 150

Z té sumy počítá se závdavkových peněz … 30

Ostatek pozůstává na Vejrúnky [3] … 120

Suma 150

Gruntovní kniha Skalice – strana 24 (zadní část)

Transkripce textu ze strany 24 (zadní část):

Tho.Ma.

Následují nápadníci na tom gruntě

Poněvadž neb. Jan Gruna ten grunt z místa vystavil, a svou velmi těžkou práci na něj v celé vynaložil, a k tomu zpustlému nyní pak od držitele vyzdviženému gruntu žádný nápadník nikdy se nepotahoval, pročež jemu Pavlovi Grunovi a potomkům jeho, aby dobře hospodařil, ten celý závdavek za spravedlivé se připisuje, totižto … 30

V tom Vejrunkových peněz jemu za vlastní a spravedlivý nápad se připisuje … 60

Tož také jeho bratrovi Matoušovi, jakožto dítěti po svým otci připisuje se spravedlivě patřičných, ročně po 15 groších býlích jdoucích, totižto … 30

V tom ostatek těch vejrunkových peněz Mls. Vrchnosti dle Zemského Práva ročně po 1 tolaru 15 groších býlích k odvozování připadá ...30

Suma 150

Následují informace o splátkách.

Léta Páně 1700 dne 1. listopadu při doznaní posudků za Rychtáře Pavla Wylnera, Purkmistra Říhy Komendy přísežných Jíry Kochty položil M. Vrchnosti Vejrunkových peněz Pavel Gruna za rok 1700 ... 2 mt.

Léta Páně 1701 dne 23. října za časů rad jmenovaných ouředních osob položil Pavel Gruna Vejrunkových peněz Milostivé Vrchnosti ... 2 mt.

Gruntovní kniha Skalice – strana 25

Ro 1702 dne 30 října odvedl vejrunkových peněz ... 2 mt.

Ro 1703 dne 9. listopadu položil vejrunku ... 1 mt.


 1Dutá míra, na Moravě se ale také užívala měřice ve velikosti 53,55 litru = 192 korbelíků = 16 mázlíků, později se hodnota ustálila na hodnotě 70,60 litru
 2Achtel = 1/8 měřice nebo 14,5 aru
 2Vejrunek – pravidelná splátka gruntu. vruby – zářezy na holi, které byly používány jako evidence vejrunkových splátek

Jan Gruna
1635
1697, Skalice
Pavel Gruna
1653, Skalice
20. srpen 1722, Skalice
Matouš Gruna
1675, Skalice
30. březen 1716, Skalice
Vztah k větvi Jezeřany-Maršovice
Vytvořeno: 2013-07-01 18:34:52
Sborník Historie rodu
Vytvořeno: 2013-06-23 15:07:51
Poslední aktualizace dat: 2024-03-22 22:15:21

Kontakty

@
Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

Vytvořeno s využitím frameworku Bootstrap verze 4.6.1